صندوق یادبودهای جهانی ساختمان های موجود در یمن را ویران می کند

World Monuments Fund restores buildings in war-ravaged Yemen

صندوق یادبودهای جهانی ساختمان های موجود در یمن را ویران می کند