محقق درباره کشف نسخه قدیمی دادگاه حافظ در هلند اظهار نظر می کند

Scholar comments on discovery of old version of Hafez's court in Netherlands

محقق درباره کشف نسخه قدیمی دادگاه حافظ در هلند اظهار نظر می کند