رکورد ایالات متحده در گردشگری ملی با هزینه های بزرگ کاهش یافته است

U.S. records decline in big-spending national tourism

رکورد ایالات متحده در گردشگری ملی با هزینه های بزرگ کاهش یافته است